Technologie informacyjne
ict-trainer.pl - © 2022 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 1

Uruchom program MS Word i stwórz nowy dokument, (końcowy wygląd przedstawiony jest na rysunku na dole strony).
Treści w dokumencie mogą być dowolne, jednak muszą być indywidualne !!!
Jeżeli nie jest widoczna "linijka" włącz ją.

Widok --> Linijka

Ustaw odpowiednie parametry dokumentu:
 
Marginesy:
górny: 2,5 cm
dolny: 5 cm
Lewy/Prawy 1,5 cm

Układ strony --> Marginesy --> Marginesy niestandardowe...

 
Tabulatory dokumentu:
8cm (wyrównanie do lewej)
17,95cm (wyrównanie do prawej)
Menu: Format --> Tabulatory

Narzędzia głowne --> Akapit --> Tabulatory...

 
Czcionka:
Times New Roman
rozmiar: 12pt

Narzędzia głowne --> Czcionka

Wyłącz autokorektę dla funkcji "początek zdania wielką literą".

Plik --> Opcje --> Sprawdzanie --> Opcje autokorekty...

Wstawiona data musi być zawsze aktualna, format daty dowolny.

Wstawianie --> Data i godzina + [pole "Aktualizuj automatycznie"]

Adresat czcionką 13pt pogrubioną.
Od 9 wersu wstaw tabulator 9cm (wyrównanie środek) i usuń wszystkie dotychczasowe tabulatory.
Nazwa pisma musi być formatowana wg następujących założeń:

"Ctrl + D"

- wersaliki
- rozstrzelone na 4pt
- pogrubione
- odstęp przed 40pt
- odstęp po 20pt
 
Wers zawierający treść: "dot. sprawy..." musi posiadać odstęp po 40pt.

Układ strony --> Akapit

W wierszu 10 usuń wszystkie tabulatory.
W wierszu w którym jest tekst "Szanowny Panie..." wstaw tabulator tylko na 1,5 (wyrównanie do lewej).
Od następnego wiersu (treść pisma) ustaw tabulator na 2,5 do lewej oraz odstępy pomiędzy wierszami na 1,5 wiersza. Tekst wyjustuj.
Wstaw w dokumencie listę wypunktowaną, gdzie punkty są reperezentowane przez strzałkę w prawo:

Narzędzia głowne --> Punktory

- pozycja punktora 0,5 cm
- pozycja tekstu 1,5cm
 

Prawy klik na punktorze --> Dopasuj wcięcia listy...

Odstęp po ostatnim wierszu treści pisma, ustaw na 30pt.
Wiersz ze zwrotem "Z poważaniem" musi zawierać tabulator na pozycji 14,5cm (wyrównanie do środka).
Po w/w wersie ustaw 20pt przerwy.
Wstaw obiekt (rysunek) z podpisem pomiędzy zwrot grzecznościowy a imię i nazwisko. Obrazek do pobrania TUTAJ

Wstawianie --> Obraz

Właściwości obiektu (obrazka) ustaw na:
- za tekstem
- do prawej

Narzędzia obrazów --> Położenie --> Więcej opcji układu...

Jeżeli jest to wymagane, zmodyfikuj dolny margines tak, aby cały dokument mieścił się na jednej stronie.