Technologie informacyjne
ict-trainer.pl - © 2023 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 7

Uruchom program MS Excel.
 1. Ustaw szerokość kolumn:

  • 1 kolumna: 20
  • 2 kolumna: 10
  • 3 kolumna: 15

  prawy klik na nagłówku kolumny --> szerokość kolumny

 2. Pokoloruj komórki w arkuszu tak jak pokazane na Rysunku poniżej: (pamiętaj włączyć pokazywanie krawędzi komórek)

 3. Zaznacz komórki --> Narzędzia główne --> Czcionka --> Kolor wypełnienia

 4. Wstaw nowy wiersz przed pierwszym pokolorowanym
 5. prawy klik na nagłówku wiersza --> Wstaw

 6. Ustaw tło komórek nowego wiersza na czarno, a czcionkę na białą/pogrubioną
 7. Ustaw wyrównanie kolumn:
  • 1 - do lewej
  • 2- do śrdoka
  • 3 - do prawej

  Narzędzia główne --> Wyrównanie


 8. Ustaw formaty komórek:

  • A2-A21 - Tekstowe
  • B2-B21 - Liczbowe, bez miejsc po przecinku
  • C2-C21 - Data, typ: rrrr-mm-dd

  po zaznaczeniu komórek, prawy klik --> Formatuj komórki

 9. Wpisz 19 dowolnych nazwisk (kolumna A) i dat (kolumna C).
 10. Wstaw nowy wiersz po wierszu nr 1 oraz nową kolumnę po kolumnie nr 1
 11. Połącz komórki B1-C1 w jedną
 12. zaznacz komórki --> Narzędzia główne --> Wyrównanie --> Scal i wyśrodkuj

 13. Wpisz w odpowiednie miejsca słowa: dni, lata
 14. patrz rysunek poniżej

 15. Ustaw, w wierszu drugim, tło na czarno a czcionke na biało
 16. W komórce F2 ustaw odpowiednie tło i pogrub czcionke
 17. W tej samej komórce wprowadź regułę, która będzie wyświetlała zawsze aktualną datę

 18. Formuły --> Wstaw funkcję --> kategoria "Data i godzina" --> funkcja "TERAZ"

 19. W komórkach B3, C3 wpisz odpowiednie reguły wyliczające ilość dni/lat od daty urodzenia
 20. użyj funkcji: DNI.360

 21. Przekopiuj te reguły do kolejnych komórek poniżej. (Użyj adresu bezwzględnego dla komórki daty aktualnej)
 22. Skopiuj wszystkie dane do Arkusza 2
 23. Ustaw odpowiednie szerokości kolumn w nowym arkuszu, tak aby dane były widoczne
 24. Zmień nazwę "Arkusz 2" na "Nazwiska"
 25. dwukrotny klik na nazwie arkusza

 26. Posortuj utworzone rekordy wedlug: nazwiska
 27. Dane --> Sortuj

 28. Wykonaj kolejną kopię Arkusza 1
 29. prawy klik na nazwie arkusza --> Przenieś lub kopiuj

 30. Zmień jego nazwę na: "Wiek",
 31. Zastosuj w nim sortowanie według wieku malejąco
 32. W pierwszym arkuszu ustaw pole zliczające liczbę rekordów w bazie
 33. funkcja: ILE.NIEPUSTYCH

 34. Dodaj nowy wiersz do bazy w zakresie różowym
 35. Sprawdź czy pole "Ilość rekordów" zostało zaktualizowane i dopisz nową osobę w utworzonym rekordzie
 36. Dla nowego rekordu, zmień format wyświetlania liczby lat, na liczbowy z uwzględnieniem 2 miejsc po przecinku.
 37. Dla tego samego rekordu ustaw wysokość wiersza na 20
 38. prawy klik na nagłówku wiersza --> Wysokośc wiersza

 39. Ustaw również wyrównanie pionowe "do środka"
 40. prawy klik na komórce --> Formatuj komórki

 41. Utwórz nowe pozycje w 1 kolumnie pod listą nazwisk i wprowadż odpowiednie reguły w 2 kolumnie:
 42.  Suma wszystkich dni:=SUMA(B3:B22)
   Najmłodszy=MIN(B3:B22)
   Najstarszy=MAX(B3:B22)
   Różnica najstarszy/najmłodszy=B28-B27
   Iloczyn=ILOCZYN(B27;B28)
   Iloraz najstarszy/najmłodszy=B28/B27
 43. Skopiuj utworzone reguły do 3 kolumny tak aby wartości zostały obliczone dla jednostek mierzonych w latach.
 44. Ustaw właściwości komórek B27-C31 tak aby liczba była dziolona co 3 cyfry i była wyświetlana z dokładnością do 4 miejsca po przeciknu

 45. Format komórki --> Niestandardowe --> Typ: # ##0,0000

 46. W Arkuszu 1 wstaw wykres kolumnowy ilustrujący ludzi i ich wiek w dniach.
 47. Wstawianie --> Wykresy

 48. Postaraj się ustawić opcje wykresu tak aby wyświetlane były tylko te informacje które widać na rysunku poniżej
 1. Skopuj powyższy wykres i wstaw go ponizej jako drugi
 2. Zmień dane wejściowe tak aby wartości były wyświetlane w latach
 3. Zmień kolor kolumn i tytuł wykresu.
 1. Zapisz dokument
 2.